Privacyverklaring

Privacyverklaring

De KOB is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Zilverstraat 69
2718 RP  ZOETERMEER
Telefoon: 088 425 63 00
Website: https://www.kob.nl/
E-mail: privacy@bob-kob.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
De KOB verwerkt persoonsgegevens die we van jou of van je werkgever ontvangen, doordat je gebruik maakt van onze diensten.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Rekeningnummer
 • Cursushistorie & aanwezigheid
 • Cursusevaluatie, vorderingen & resultaten
 • Certificaten & diploma’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De KOB verzamelt en verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De KOB verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betaling(en)
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder– Om onze diensten uit te voeren

– Jou en/of je werkgever te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Jou en/of je werkgever te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Jou en/of je werkgever te informeren over cursushistorie, aanwezigheid, evaluatie, vorderingen, resultaten, certificaten en diploma’s

– Om analyses te maken om onze diensten te verbeteren

– De KOB verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslagen waarop de KOB persoonsgegevens verwerkt zijn:
– Toestemming van de betrokkene: de betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
– Overeenkomst: de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
– Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
– Gerechtvaardigd belang: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de  belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Geautomatiseerde besluitvorming
De KOB neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KOB) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
KOB bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
De KOB verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou en/of je werkgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KOB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De KOB gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KOB en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@bob-kob.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de KOB? Laat het ons dan weten. Als wij er samen niet uitkomen dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KOB neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@bob-kob.nl.

Mei 2019

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl