Klachtenregeling opleidingen KOB, studiejaar 2024-2025

Met ingang van het studiejaar 2024-2025 is de onderstaande klachtenregeling alleen van toepassing op de zakelijke markt. De klachtenregeling voor consumenten (particuliere deelnemers) is opgenomen in de Algemene Voorwaarden van NRTO die vanaf het studiejaar 2024-2025 van toepassing zijn voor consumenten.

Klachtenregeling opleidingen KOB, studiejaar 2023-2024

Artikel 1. Klacht bij de directie van de KOB
Als een cursist een klacht heeft over de opleidingen dient de cursist dit met de plaatselijk directeur van de KOB te bespreken. Als de cursist geen begrip vindt bij de plaatselijk directeur KOB, kan de cursist contact opnemen met de landelijke directie KOB.

Het adres is:
Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf, t.a.v. directie
Postbus 715
2700 AS Zoetermeer
Telefoon: 088 425 63 00

Artikel 2. Klacht bij het Bestuur van de Stichting BOB-KOB
Als een cursist van mening is dat een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld door de directie van de KOB, kan de cursist een klacht indienen bij het Bestuur van de Stichting BOB-KOB.

Artikel 3. Indienen van een klacht bij het Bestuur van de Stichting BOB-KOB
Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend.

De klacht bevat:
• naam en adres van de indiener;
• datum van indiening;
• omschrijving van het onderwerp waarop de klacht betrekking heeft;
• de gronden van de klacht.

Artikel 4. Termijnen uitspraak klacht
Het Bestuur van de Stichting BOB-KOB beslist binnen 4 weken na de ontvangst van de klacht. Het Bestuur van de Stichting BOB-KOB kan de termijn eenmaal verlengen tot een eerstvolgende vergadering van het Bestuur van de Stichting BOB-KOB.

Artikel 5. Adres van het Bestuur van de Stichting BOB-KOB
Bestuur van de Stichting BOB-KOB
Postbus 715
2700 AS Zoetermeer

Artikel 6. Beroep bij de Bezwarencommissie Opleidingen
Een kandidaat kan tegen een uitspraak van het Bestuur van de Stichting BOB-KOB naar aanleiding van een klacht, in beroep gaan bij de Bezwarencommissie Opleidingen. De Bezwarencommissie Opleidingen, een onafhankelijke instelling, stelt het Bestuur van de Stichting BOB-KOB op de hoogte van het ingediende beroep.

Artikel 7. Aantekenen van beroep bij de Bezwarencommissie Opleidingen
Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend. Het beroep bevat:

• naam en adres van de indiener;
• datum van indiening;
• omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen het beroep wordt ingediend (kopie meesturen);
• de gronden van het beroep.

De Bezwarencommissie Opleidingen stelt een onderzoek in en beslist binnen 4 weken over het beroep, tenzij zij de termijn met reden omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De Bezwarencommissie Opleidingen deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de kandidaat en het Bestuur van de Stichting BOB-KOB. De beslissing van de Bezwarencommissie Opleidingen is bindend.

Artikel 8. Termijnen
De termijn voor het indienen van een beroep bij de Bezwarencommissie Opleidingen bedraagt veertien dagen. De termijn vangt aan met ingang van de dag na de dag waarop de maatregel of beslissing is bekendgemaakt. Eventuele consequenties worden door de KOB binnen 4 weken afgehandeld.

Artikel 9. Adres van de Bezwarencommissie Opleidingen
Bezwarencommissie Opleidingen
Postbus 715
2700 AS ZOETERMEER

Artikel 10. Geheimhouding
Iedereen die betrokken is bij de afhandeling van een klacht of een beroep en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding
daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de afhandeling van de klacht de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. Voor de examinering is een afzonderlijke klachtenregeling opgenomen in het examenreglement in deze studiegids.

Artikel 11. Registratie en bewaartermijn
De wijze van afhandeling van de klacht wordt geregistreerd en voor de duur van tenminste 7 jaar bewaard.

Klachtenregeling Examens Bouwend Nederland

Artikel 1. Klacht bij de Examencommissie Bouwend Nederland
Een kandidaat kan tegen maatregelen en beslissingen met betrekking tot de examinering een klacht indienen bij de Examencommissie Bouwend Nederland.

Artikel 2. Indienen van een klacht bij de Examencommissie Bouwend Nederland
Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend. De klacht bevat:
• naam en adres van de indiener;
• datum van indiening;
• omschrijving van het onderwerp waarop de klacht betrekking heeft;
• de gronden van de klacht.

Artikel 3. Termijn indienen
De termijn voor het indienen van een klacht bij de Examencommissie Bouwend Nederland bedraagt 4 weken. De termijn vangt aan op de dag waarop de examenuitslag wordt vastgesteld door de Examencommissie Bouwend Nederland. Er wordt binnen 4 weken na ontvangst van de klacht gereageerd.

Artikel 4. Termijnen uitspraak klacht
De Examencommissie Bouwend Nederland beslist binnen 4 weken na verstrijken van de termijn waarin een klacht moet zijn ingediend. De Examencommissie Bouwend Nederland kan de termijn eenmaal verlengen tot een eerstvolgende vergadering van de Examencommissie Bouwend Nederland.

Artikel 5. Adres van de Examencommissie Bouwend Nederland
Examencommissie Bouwend Nederland
Postbus 715
2700 AS ZOETERMEER

Artikel 6. Beroep bij de Bezwarencommissie Examens
Een kandidaat kan tegen een uitspraak van de Examencommissie Bouwend Nederland naar aanleiding van een klacht, in beroep gaan bij de Bezwarencommissie Examens.
De Bezwarencommissie Examens, een onafhankelijke instelling, stelt de Examencommissie Bouwend Nederland op de hoogte van het ingediende beroep.

Artikel 7. Aantekenen van beroep bij de Bezwarencommissie Examens

Lid 1
Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend.
Het beroep bevat:
• naam en adres van de indiener;
• datum van indiening;
• omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen het
• beroep wordt ingediend (kopie meesturen);
• de gronden van het beroep.

Lid 2
De Bezwarencommissie Examens stelt een onderzoek in en beslist binnen 1 maand over het beroep, tenzij zij de termijn met reden omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken.

Lid 3
De Bezwarencommissie Examens deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de kandidaat en de Examencommissie Bouwend Nederland. De uitspraak van de Bezwarencommissie Examens is
bindend.

Artikel 8. Termijnen
De termijn voor het indienen van een beroep bij de Bezwarencommissie Examens bedraagt veertien dagen. De termijn vangt aan met ingang van de dag na de dag waarop de maatregel of beslissing is bekendgemaakt. Eventuele consequenties worden door de Examencommissie Bouwend Nederland binnen 4 weken afgehandeld.

Artikel 9. Adres van de Bezwarencommissie Examens
Bezwarencommissie Examens
Postbus 715
2700 AS ZOETERMEER

Artikel 10. Geheimhouding
Iedereen die betrokken is bij de afhandeling van een klacht of een beroep en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de afhandeling van de klacht de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 11. Registratie en bewaartermijn
De wijze van afhandeling van de klacht wordt geregistreerd en voor de duur van tenminste 7 jaar bewaard.

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl