Duidelijkheid over Algemene bouwplaatskosten

In de praktijk is regelmatig discussie over de inhoud van de begroting van de kosten op de bouwplaats die niet specifiek voor een bouwdeel of element worden gemaakt. Om eenduidigheid te krijgen hebben de NVBK en Bouwend Nederland hun modellen samengevoegd en geactualiseerd tot de brochure Algemene bouwplaatskosten, model 2018.

Algemene bouwplaatskosten (ABK) zijn kosten die direct samenhangen met het bouwproject, maar geen direct verband hebben met de onderdelen van het bouwobject. ABK zijn kosten van voorzieningen, productiemiddelen en daaraan verbonden arbeid die in het project worden gebruikt, niet direct aan onderdelen van het bouwobject kunnen worden toegerekend en die niet in het project achterblijven.

Het is lang niet altijd duidelijk welke kosten onder algemene bouwplaatskosten vallen. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren door innovatie van het bouwproces, zoals BIM, nieuwe kostensoorten bij gekomen die tot de ABK kunnen worden gerekend. Ook zijn uitvoerende partijen tegenwoordig veelal actief in de fase voorafgaand aan uitvoering. Hierdoor is niet altijd duidelijk waar de knip zit tussen ontwerp- en uitvoeringskosten.

AK of ABK?

Op het terrein van AK en ABK zijn er op enkele posten in de praktijk onduidelijkheden waar deze worden geplaatst. Een voorbeeld is calculatie: bij calculatie wordt vaak bij de AK een scheiding aangebracht bij verkregen/niet verkregen werken. De kosten van de calculatiewerkzaamheden bij verkregen werken worden doorgeboekt naar de ABK en de kosten van de calculatiewerkzaamheden van niet verkregen werken naar de AK. Gangbare praktijk is echter dat alle kosten rondom calculatie in de AK vallen en calculatiewerkzaamheden voor contractbewaking in de ABK vallen. In het model Algemene Bouwplaatskosten 2018 is als richtlijn gehanteerd om kosten behorende bij het project zoveel als mogelijk onder te brengen bij de AK.

Model Algemene Bouwplaatskosten 2018

De Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) en Bouwend Nederland hebben in het verleden rapporten uitgegeven met ieder een eigen model ABK. De laatste versie van de NVBK is een brochure met een model uit 1998. Voor Bouwend Nederland is dit de publicatie van RRBouw uit 2010. Om discussies over de ABK in de praktijk te reduceren, zijn de NVBK en Bouwend Nederland gezamenlijk opgetrokken. Beide verenigingen hebben een overkoepelend ABK model gemaakt van de algemene bouwplaatskosten. Het geactualiseerde model is ook aangesloten bij de indeling van NEN 2699. Deze norm geeft de indeling van investeringskosten en exploitatiekosten van onroerende zaken en hun onderlinge relatie.

Minder discussie

Het vorig jaar verschenen model creƫert duidelijkheid over welke kosten tot de ABK behoren en maakt nauwkeuriger toekenning van de ABK mogelijk. Het resultaat is minder discussie in de praktijk. Bij de opzet van het model is rekening gehouden met de gangbare praktijk en is er ook een indeling gemaakt die voor (nagenoeg) alle bouwprojecten bruikbaar is.

Het model ABK, dat aan de bepaling van de ABK ten grondslag ligt, onderscheidt de ABK naar projectkenmerken, aard van de voorzieningen en kostenkenmerken. De bouwplaatsfuncties zijn onderverdeeld in verschillende rubrieken. Denk bijvoorbeeld aan: algemene projectgegevens, leidinggevend en ondersteunend personeel, voorzieningen personeel op de bouwplaats en nog vier andere functies.

Brochure ABK

In de brochure ABK wordt verder ingegaan op de definitie van ABK, de plaats van ABK binnen NEN 2699, ABK in breder perspectief, model ABK 2018, rubricering, bijzondere ABK en niet tot ABK behorende kosten.
Nieuwsgierig en wil je meer weten? Download dan de brochure ABK.

Bron: brochure Algemene bouwplaatskosten, model 2018

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl